CHUYÊN ĐỀ : “Học để làm người, học để sống với nhau, học để biết và học để làm”

CHUYÊN ĐỀ : “Học để làm người, học để sống với nhau, học để biết và học để làm”- UNESCO “ Learning to know, learning to do, learning to live together, learning to be” – UNESCO PHẦN 1 : TIÊN HỌC LỄ, HẬU HỌC VĂN MỤC LỤC : • MỞ ĐẦU • NỘI DUNG I. CHỮ LỄ II. HỌC LỄ III. CHỮ VĂN IV. HỌC VĂN V. TẠI SAO PHẢI HỌC LỄ TRƯỚC HỌC VĂN SAU • KẾT LUẬN • MỞ ĐẦU Bàn về văn hóa , người ta nói…

Read More